ⵉⵙⵓⵍⴰⴼ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

17/02/2016

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵀ ⴳ ⵜⴰⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ; ⵎⵎⵍⴰⵢⵎⵏ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴽⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⴹⵏ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵜⵏⴰⴷⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

ⴷ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⴰⴼⵔⴰ

ⴷ ⴰⵜⴷⴷⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⵜ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ

1 ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ

  • ⵓⵙⵎⴰⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰⴼ
    ⵔⵔ

    12/04/2016|00:44

    ⵉⴱⵓⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⴱⵓⵛⵉⵍⵏ ⵏⵏⵡⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵣⵉⵔⵉ ⴳ ⵓⵊⵏⵏⴰ
    ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴷ ⴰⵢⵢⵓⵣ

ⴷⵊ ⴰⵙⵉⴳⵍ