ⴰⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ ,ⵔⴰⵙ ⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵉⵀ ⵉⵎⴷⴰ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⵎⴷⴰ ⵜⵄⴳⵥⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵔⵥⵏ ⴳ ⵔⴰⵙ ⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵓ ⵏⵊⵊⵎⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷⴰⴷⵍⵏ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵉⵀ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵜⵓⵀ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵉⵟⵔ ⵏ ⵉⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵛⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵉⵖⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴹⵏ  

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ