ⵉⵙⴻⵙⵜⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵔⵔⴰ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ

ⵎⴰⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⴰⵔⵖ ⴰⵎⵉⴹⴰⵏ ⴰⵎⴰⴳⵏⵓ?
ⵎⴰⵎⵓ ⵏⵊⵊⵎⵖ ⴰⴷ ⵏⴰⴱⵉⵖ ⵖⵔ ⴰⴷ ⵜⵚⴰⵔ ⵜⵖⵓⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ?
  • 190
  • 0252222155
ⵎⵜⵜⴰ ⴰⵇⴷⴰⵛ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ?

ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵔⴳⴰⵣ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⴳ ⵉⵅⴼⵉⵙ ⵢⴰⵍ ⵜⵖⵓⵙⴰ ⵜⵅⵙ ⵉⵇⴷⴰⵛ ⴰⵎ ⵉⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵔⴰⵙⵏ, ⴷ ⵉⵏⵊⵊⵎ ⴰⵢⵙⵖ ⵜⵉⵎⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵙⵉⵣⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵅⵙⵉⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴱⴰⵛ ⴰ ⵜⵇⴷⵛ, ⴷ ⵉⵏⵊⵊⵎ ⴰⵢⵉⴳ ⴷⵉⴷⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ

ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ

ⵎⴰⵎⵓ ⵏⵊⵊⵎⵖ ⴰⴷ ⵏⴰⴱⵉⵖ ⵖⵔ ⴰⴷ ⵜⵚⴰⵔ ⵜⵖⵓⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ?
  • 190
  • 0252222155