ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴼ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵏ; ⴷ 120ⴽⵎ ⴰⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴹⵕⴰⴱⵍⵙ; ⴷ 60ⴽⵎ ⴰⴼ ⵜⵓⵏⵙ; ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ 65000. ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴳⴳⵍ ⵢ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵍ ⵡⴰⵙⵙ ⵓ.

 

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⴷ ⵢⴷⵡⵍ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵍ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵏ ⴰⴱⵍ ⵍⴽⵔⵉⵙⵎⵙ; ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵎⵉⵙⵉⵏⵉⵙⴰ; ⴷ ⵢⵉⵙⵉ ⵏⴰⵏⴰⵙ ⴽⴰⵙⴰⵙ; ⴷ ⵜⵉⵙⵉ ⵜⵇⴷⴷⵛ ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ; ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙ ⵢⴷⵊⵉⵜ ⵜⵄⴱⴰ ⴰⴼ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵜ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵇⴱⵍ.

 

Zuwarah-03

ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⴼ ⵢⵉⵍⴻⵍ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴽⴰⵏ; ⴷ 120ⴽⵎ ⴰⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴹⵕⴰⴱⵍⵙ

Zuwarah-23

 

 

  • 60,000
  • 025
  • 3,000 ⴽⵎ2
  • 5