ⴰⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ ,ⵔⴰⵙ ⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵉⵀ ⵉⵎⴷⴰ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⵎⴷⴰ ⵜⵄⴳⵥⵜ…

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵀ ⴳ ⵜⴰⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⴰⵔ…

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ
16/02/2016

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙ,ⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ “ⴰⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ”

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏ, ⵣⴰⵔⴰ

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ
ⴰⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ

ⴰⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵛⵛⵉⴱⵓ ,ⵔⴰⵙ ⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵉⵀ ⵉⵎⴷⴰ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵜⵜⵡⴰⴳ ⵙ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ ⵢⵎⴷⴰ ⵜⵄⴳⵥⵜ ⵏ 5 ⵏ ⵢⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵙⵉⵏ ⵔⵥⵏ ⴳ ⵔⴰⵙ ⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵓ ⵏⵊⵊⵎⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷⴰⴷⵍⵏ ⴳⴳⵓⵔⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵉⵀ ⵜⵓⴳⵓⵥⵜ ⵜⵓⵀ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵉⵟⵔ ⵏ ⵉⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵓⵛⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⵏ ⵜⵉⵖⵓⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴹⵏ  

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ
ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵀ ⴳ ⵜⴰⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵡⵍⴰ ⵏ 17 ⵏ ⴼⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⴰⵙⴼⵙⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ; ⵎⵎⵍⴰⵢⵎⵏ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴽⵓⵏⴻⵏ ⵉⵔⴹⵏ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵜⵏⴰⴷⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⴳ ⴰⴼⵔⴰ ⴷ ⴰⵜⴷⴷⵔ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⵔⴼⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ…

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙ,ⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵉ  ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ “ⴰⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ”
16/02/2016

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙ,ⵓⵏⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ “ⴰⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ”

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⴱⴰⵔⵓⵏ, ⵣⴰⵔⴰ

ⵖⵔ ⵉⵟⵔ