ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵓⵏⵏⵉⵖ

07:35
ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ
04:24
ⴰⵎⵙⵓⵜⴼ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷⵉⴷ ⵏⵏⴰⴱⴰ
02:48
ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⴼ ⴰⵙⵓⵜⴼ ⵉⵏ ⵉⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉ ⵛⵛⵉⴱⵓ
01:09
ⵉⴳⴰ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⴹⵔⴰⴱⵍⵙ
07:35
ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ
06:27
ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵍⵓⴳ ⵏ ⵍⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
00:13
ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏⵏⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵔⵜ
03:51
ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ
01:01
ⴷⵊ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⵉⵔⴽⴰ