ⴰⵙⴳⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⴷ ⵢⴷⵡⵍ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵍ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵏ ⴰⴱⵍ ⵍⴽⵔⵉⵙⵎⵙ; ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵎⵉⵙⵉⵏⵉⵙⴰ; ⴷ ⵢⵉⵙⵉ ⵏⴰⵏⴰⵙ ⴽⴰⵙⴰⵙ; ⴷ ⵜⵉⵙⵉ ⵜⵇⴷⴷⵛ ⴳ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵙ; ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵙ ⵢⴷⵊⵉⵜ ⵜⵄⴱⴰ ⴰⴼ ⵜⵉⵙⵏⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵜ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙ ⵇⴱⵍ.

 • 60.000
 • ⵓⵍ ⴷⵉⵙ ⵛ
 • 3,000 ⴽⵎ2
 • 9

ⵉⵙⵓⵍⴰⴼ

 • 17/02/2016

  ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

  ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵀ ⴳ ⵜⴰⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵡⵍⴰ ⵏ 17…

ⵉⵙⵓⵍⴰⴼ

 • 17/02/2016

  ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵉⴼⵔⴰ

  ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵡⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵓⵀ ⴳ ⵜⴰⵎⵎⵉⵜⵉⵜ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵚ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⵡⵍⴰ ⵏ 17…